Regulamin

Sklepu internetowego „Ekspert IT Rafał Lipiński”, który jest dostępny pod adresem www.ekspertit.pl , zwany dalej „Sklepem” prowadzony przez firmę:

EKSPERT IT RAFAŁ LIPIŃSKI

Ul. Niepodległości 86

05-600 Grójec

NIP: 797-191-19-14, REGON:

nazywaną dalej Sprzedającym.

Kontakt z obsługą sklepu jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: sklep@ekspertit.pl ), telefonicznie (pod numerem telefonu 48 664 56 73)

 

 1. DEFINICJE
 1. Kupujący – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu towarów i usług oferowanych w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającym charakteru zawodowego.
 2. Sprzedający – EKSPERT IT RAFAŁ LIPIŃSKI
 3. Sklep internetowy – serwis internetowy, który umożliwia sprzedającemu sprzedaż i prezentację produktu a Kupującemu – zakup i przeglądanie towarów i usług
 4. Program – oprogramowanie umożliwiające sprzedaż produktów i usług, które jest udostępniane Kupującemu do korzystania w ramach usługi.
 5. Usługa – jest to odpłatnie świadczona Usługa na rzecz Kupującego
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego które zmierza bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży
 7. Cennik – opublikowana na stronie internetowej informacja o aktualnej wysokości opłat brutto

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z niniejszego sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ekspertit.pl
 1. Zamawiając Usługę/towar, Kupujący oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin i przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronach internetowych Sprzedającego.
 2. Wszelkie kopiowanie rozwiązań i elementów zastosowanych w Aplikacji i Sklepach internetowych na nim opartych jest zabronione.

 

 • ZAWARCIE UMOWY I ŚWIADCZENIE USŁUGI
 1. Rejestracja w ramach sklepu internetowego jest opcjonalna. Kupujący może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacją
 2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie Sklepu.
 3. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych, które są oznaczone jako obowiązkowe.
 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę www.ekspertit.pl dokonać wyboru Usługi/Towaru.
 5. Wybór zamawianych Usług jest dokonywany poprzez dodanie ich przez Kupującego do koszyka.
 6. Po dodaniu do koszyka Usługi należy wybrać formę płatności oraz potwierdzić złożone zamówienie.
 7. Po zatwierdzeniu zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie złożonego zamówienia.
 8. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej realizację zamówienia.

 

 1. PŁATNOŚCI
 2. Za zamówioną Usługę w sklepie internetowym należy zapłacić opłatę zgodną z Cennikiem dostępnym na stronie internetowej.
 3. Warunkiem dostarczenia Usługi jest dokonanie zapłaty za nią.
 4. Kupujący ma możliwość wybrania formy płatności:
 • przelew bankowy
 • przelew poprzez operatora Przelewy24
 1. Płatność jest potwierdzana przez Sprzedającego fakturą w formie elektronicznej.

 

 1. DOSTAWA
 2. Dostawa zakupionych Usług odbywa się tylko w formie elektronicznej (e-mail)
 3. Dostawa zakupionych Usług będzie się odbywać tylko z adresu e-mail: sklep@ekspertit.pl).

 

 1. REKLAMACJE / ODSTĄPIENIE OD UMOWY:
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271), nie przysługuje zwrot na towary dostarczane elektronicznie. Z uwagi na to, że wymagają one rejestracji licencji z podaniem danych końcowego klienta, stąd po rejestracji są już przypisane określonemu klientowi końcowemu, zatem nie jest możliwa ich sprzedaż innemu klientowi.
 3. Jeżeli klient chce zrezygnować z zamówienia, dokonał zapłaty za towar, który nie został jeszcze  zarejestrowany, następuje zwrot środków na pierwotne konto.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje klientowi w przypadku:
 • towarów zapisanych na informatycznych nośnikach danych, jeśli zostało usunięte oryginalne, fabryczne opakowanie towaru;
 • towarów w wersji elektronicznej (ESD), tj. kluczy licencyjnych przesyłanych pocztą elektroniczną, z uwagi na ich charakter;
 • towarów, których licencje przygotowane są na specjalne zamówienie dla konkretnego Klienta i w sposób nierozerwalnie są z nim związane.

 

 

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta sklepu jest firma EKSPERT IT RAFAŁ LIPIŃSKI  ul. Niepodległości 86, 05-600 Grójec, 
NIP: 7971911914, REGON: .
 2. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie 
z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1). Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoich danych osobowych Sprzedającemu, wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem
 • Postanowienia końcowe.
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2021
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest powszechny sąd właściwy miejscowo.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
 • obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego;
 • ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271);
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz.883).